Δημόσια προκήρυξη για την κάλυψη της θέσης Γενικός Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Εργασιών (CBO) – κωδ. θέσης 401

Η Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε. προκηρύσσει τη θέση του Γενικού Διευθυντή Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Εργασιών (CBO), με σκοπό την…

Περισσότερα

Δημόσια προκήρυξη για την κάλυψη της θέσης Γενικός Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων (CRO) – κωδ. θέσης 501

Η Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε. προκηρύσσει τη θέση του Γενικού Διευθυντή Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων (CRO), με σκοπό την…

Περισσότερα

Δημόσια προκήρυξη για την κάλυψη της θέσης Γενικός Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (CFO) – κωδ. θέσης 601

Η Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε. προκηρύσσει τη θέση του Γενικού Διευθυντή Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (CFO), με σκοπό την…

Περισσότερα

Δημόσια προκήρυξη για την κάλυψη της θέσης Γενικός Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρησιακών Λειτουργιών (CΟΟ) – κωδ. θέσης 301

Η Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε. προκηρύσσει τη θέση του Γενικού Διευθυντή Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρησιακών Λειτουργιών (COO), με σκοπό την…

Περισσότερα

Ανάκληση προκήρυξης: Η Προκήρυξη πλήρωσης είκοσι επτά (27) θέσεων με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, στην Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε. έχει ανακληθεί.

Η Προκήρυξη πλήρωσης είκοσι επτά (27) θέσεων με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, στην Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε.…

Περισσότερα