Οι κίνδυνοι για τους οποίους μπορείτε να ασφαλιστείτε στην Export Credit Greece διακρίνονται σε «εμπορικούς» και «πολιτικούς».

Οι «εμπορικοί» κίνδυνοι» μη πληρωμής είναι:

  • Αφερεγγυότητα του ξένου αγοραστή
  • Υπερημερία του ξένου αγοραστή (δηλ. η αδικαιολόγητη καθυστέρηση πληρωμής του τιμολογίου)
  • Αυθαίρετη καταγγελία, τροποποίηση ή μη εκτέλεση της εξαγωγικής σύμβασης από τον αγοραστή. Χαρακτηριστική περίπτωση αυθαίρετης καταγγελίας της εξαγωγικής σύμβασης, με διακανονισμό πληρωμής «μετρητά έναντι εγγράφων» (Cash Against Documents), είναι εκείνη όπου ο εισαγωγέας δεν προσέρχεται στη μεσολαβούσα ξένη τράπεζα για να πληρώσει την αξία των εισαχθέντων εμπορευμάτων/ υπηρεσιών και να του παραδοθούν από την τράπεζα τα σχετικά έγγραφα, προκειμένου να παραλάβει το εμπόρευμα.

Οι «πολιτικοί κίνδυνοι» μη πληρωμής προσφέρονται «ως πακέτο» και είναι:

  • Γεγονότα ανωτέρας βίας (πόλεμος εμφύλιος ή με άλλη χώρα, πολιτικές ταραχές, γενικές απεργίες, θεομηνίες κλπ.)
  • Απαγόρευση μεταφοράς συναλλάγματος (transfer risk). Ο κίνδυνος της «απαγόρευσης μεταφοράς συναλλάγματος» σημαίνει ότι ενώ ο ξένος εισαγωγέας-οφειλέτης καταθέτει εμπρόθεσμα σε τράπεζα της χώρας του το οφειλόμενο ποσό σε εγχώριο νόμισμα, δεν γίνεται η μετατροπή σε συνάλλαγμα και το σχετικό έμβασμα στην Ελλάδα, επειδή δεν υπάρχει επάρκεια ξένου συναλλάγματος στη χώρα εισαγωγής.
  • Ακύρωση της άδειας εισαγωγής.
  • Επιβολή δικαιοστασίου στη χώρα προορισμού της εξαγωγής. Το δικαιοστάσιο, εκτός των άλλων, αναστέλλει ορισμένες προθεσμίες και συνεπώς εμποδίζει την εμπρόθεσμη εξόφληση των ασφαλισμένων πιστώσεων.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, η ECG καθορίζει το ανώτατο πιστωτικό όριο ανά πελάτη. Αυτό αποτελεί ένα μέγιστο ποσό, μέχρι του οποίου ο ασφαλισμένος μπορεί να παρέχει πιστώσεις ανά πάσα χρονική στιγμή προς τον συγκεκριμένο πελάτη. Το παραπάνω πιστωτικό όριο είναι «ανακυκλούμενο» (revolving) και διακόπτεται η ισχύς του για όσο χρονικό διάστημα υπάρχει ληξιπρόθεσμη απαίτηση.

Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης που μπορεί να προσφέρει η Export Credit Greece είναι 95%. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, η ECG καθορίζει τα ανώτατα πιστωτικά όρια ανά πελάτη που γνωστοποιούνται γραπτώς στον ασφαλισμένο.

Η Export Credit Greece ακολουθεί μια απλή και σύντομη διαδικασία προκειμένου να διαπιστωθεί καταρχήν η επέλευση του ασφαλισμένου κινδύνου και το ύψος της ζημίας και στη συνέχεια να καταβάλλει την προβλεπόμενη αποζημίωση.

Ανάλογα με το είδος του κινδύνου που έχει επέλθει και την ταχύτητα ανταπόκρισής σας στις σχετικές υποχρεώσεις έναντι της ECG, η χρονική διάρκεια που μεσολαβεί από την αναγγελία επέλευσης του κινδύνου μέχρι την καταβολή της αποζημίωσης, μπορεί να κυμαίνεται από 1 μέχρι και 9 μήνες.

Σημειώνεται ότι το συνολικό ανώτατο ύψος αποζημίωσης για όλους τους επελθόντες κινδύνους και για όλες τις επελθούσες ζημίες που καλύπτονται με το ασφαλιστήριο, δεν μπορεί να υπερβεί το τριακονταπλάσιο (30πλάσιο) των καταβληθέντων στην ECG ασφαλίστρων δυνάμει του ιδίου ασφαλιστηρίου.

Επί πλέον, η συνδρομή και αρωγή του ECG δεν εξαντλείται στην καταβολή της αποζημίωσης. Προβαίνει περαιτέρω σε εξωδικαστικές ή/και σε δικαστικές ενέργειες, με επικοινωνία που διεξάγεται αποκλειστικά από τον ECG για λογαριασμό και επωφελεία και των δύο ενδιαφερομένων μερών (ECG – ασφαλισμένου), προκειμένου να επανεισπράξει ολόκληρο το ποσό της οφειλής από τον αλλοδαπό αγοραστή. Έτσι, αποδίδει στον ασφαλισμένο το επιπλέον του καταβληθέντος από τον ECG ποσού αποζημιώσεως, επανεισπραχθέν ποσό.

Για τον σκοπό αυτό η Export Credit Greece έχει δημιουργήσει ένα παγκόσμιο δίκτυο συνεργατών -πραγματογνωμόνων, εισπρακτικών εταιρειών, δικηγορικών γραφείων- το οποίο διαρκώς διευρύνει.