Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Cookies

 

Ι.        ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

 1. Γενικά

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων, της ιδιωτικότητας και η διαχείριση, προστασία και ασφάλεια των δεδομένων σας, αποτελούν για την Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε. – Export Credit Greece (ECG), αναπόσπαστο στοιχείο της σχέσης εμπιστοσύνης που θέλουμε να αναπτύσσουμε μαζί σας.

Με την πολιτική αυτή θέλουμε να σας εξηγήσουμε όσο το δυνατόν απλά και κατανοητά:

 • Ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε
 • Για ποιους σκοπούς και με ποια νομική βάση τα επεξεργαζόμαστε
 • Για πόσο χρονικό διάστημα τα διατηρούμε
 • Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας και
 • Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα δεδομένα σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε.

Εσείς ως χρήστες των υπηρεσιών μας και επισκέπτες της ιστοσελίδας και των κοινωνικών δικτύων  μας ονομάζεστε “υποκείμενα δεδομένων” ενώ εμείς είμαστε ο “υπεύθυνος επεξεργασίας” των προσωπικών δεδομένων σας.

Στα προσωπικά δεδομένα, ανήκει κάθε πληροφορία που επιτρέπει, είτε από μόνη της είτε συνδυαστικά με άλλες, τη μοναδική ταυτοποίησή ενός  φυσικού προσώπου.

Ως «επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων» νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή και η καταστροφή τους.

 

 1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων είναι η «Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε. – Export Credit Greece (ECG), ΑΦΜ 090027229, ΔOY Α’ Αθηνών.

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Τηλεφωνικά στο: +30 2119966200
  Mέσω e-mail στη διεύθυνση:info@ecg.gr
 • Ταχυδρομικώς στις διευθύνσεις:
  Κεντρικά Γραφεία: Μιχαλακοπούλου 48, 11528, Αθήνα
  Γραφεία Θεσσαλονίκης: Πολυτεχνείου 51 & Β. Ουγκώ, 546 25, Θεσσαλονίκη

Για κάθε διευκρίνιση ή συμπληρωματική πληροφορία σε σχέση με την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και την άσκηση των δικαιωμάτων και αιτημάτων σας που απορρέουν από την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας μας. Τηλεφωνικά στο
+30 2155600411, μέσω e-mail στη διεύθυνση: dpo@ecg.gr, ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Μιχαλακοπούλου 48, 11528, Αθήνα, Υπόψιν Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων

 

 1. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 Η ECG συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (2016/679 Ε.Ε. GDPR) και κάθε άλλη ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία που αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (όπως, ενδεικτικά, το νόμο 4624/2019) και δεσμεύεται ότι θα διασφαλίζει ανά πάσα στιγμή την προστασία των Δεδομένων σας:

 • Τα δεδομένα συλλέγονται για συγκεκριμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και δεν υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία με τρόπο ασυμβίβαστο προς τους σκοπούς αυτούς.
 • Συλλέγουμε τα απαραίτητα, για κάθε σκοπό επεξεργασίας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τα επεξεργαζόμαστε νόμιμα, δίκαια και με τρόπο διαφανή σε σχέση με τα υποκείμενα των δεδομένων.
 • Φροντίζουμε να είναι, κατά το δυνατόν, ακριβή και ενημερωμένα και τα διατηρούμε μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.
 • Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της περιόδου αποθήκευσης βασίζεται και λαμβάνει δεόντως υπόψη την ανάγκη συμμόρφωσης με κάθε σχετική νομική απαίτηση και την αρχή ελαχιστοποίησης των δεδομένων.
 • Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα ηλεκτρονικά και χειροκίνητα και λαμβάνουμε κάθε πρόσφορο μέτρο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και κατά της τυχαίας απώλειας, καταστροφής ή ζημίας, χρησιμοποιώντας κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.

 

 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΔΕΔΟΜΕNΑ

 Επισκέπτες της ιστοσελίδας και των κοινωνικών δικτύων μας

 • Πελάτες
 • Προμηθευτές
 • Παρόντες, παρελθόντες και μελλοντικοί υπάλληλοι
 • Άλλα ενδιαφερόμενα μέρη

 

ΙΙ.      ΣΥΛΛΟΓΗ, ΣΚΟΠΟΣ, ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

 • Δεδομένα που συλλέγονται κατά τη χρήση της ιστοσελίδας
 1. A. Ιστοσελίδα
  Η ECG  κατέχει και διαχειρίζεται την ιστοσελίδα www.ecg.gr

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας ο διακομιστής μας συλλέγει τα λεγόμενα αρχεία καταγραφής του διακομιστή, (log files) και συγκεκριμένα:

 • Ημερομηνία και ώρα εισόδου στην ιστοσελίδα
 • Όγκο των δεδομένων που αποστέλλονται σε bytes.
 • Το πρόγραμμα περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιήσατε για την είσοδό σας στον ιστότοπο.
 • Διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet (IP address), όταν εισέρχεστε στον ιστότοπο. Η διεύθυνση IP είναι προσωπικά δεδομένα μαζί με την ημερομηνία και ώρα της επίσκεψής σας, αν και εμείς δεν μπορούμε να σας εντοπίσουμε μόνο με αυτά τα δεδομένα.

Η νομική βάση για την οποία συλλέγουμε τη διεύθυνση IP σας και τη διατηρούμε σε ειδικά αρχεία (log files) είναι το νόμιμο συμφέρον μας για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια δικτύου, πληροφοριών και υπηρεσιών από τυχαία γεγονότα ή παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες που συμβιβάζουν τη διαθεσιμότητα, την αυθεντικότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των αποθηκευμένων ή μεταδιδόμενων δεδομένων (π.χ. έλεγχος επιθέσεων ddos “άρνηση εξυπηρέτησης”), καθώς και η νομική υποχρέωσή μας να παρέχουμε ένα πιο ασφαλές περιβάλλον για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (ΓΚΠΔ άρθρο 6 παράγραφος 1 περίπτωση στ και γ). Τα δεδομένα δεν θα μεταφερθούν ούτε θα χρησιμοποιηθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να ελέγξουμε τα αρχεία καταγραφής διακομιστών (αρχεία καταγραφής διακομιστών) εάν εντοπιστούν συγκεκριμένες ενδείξεις μη εξουσιοδοτημένης χρήσης.

Ο συγκεκριμένος ιστότοπος χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer) το οποίο χρησιμοποιεί μεθόδους κρυπτογράφησης των δεδομένων που ανταλλάσσονται μεταξύ δύο συσκευών (συνηθέστερα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών), εγκαθιδρύοντας μία ασφαλή σύνδεση μεταξύ τους, μέσω του διαδικτύου, που έχει ως αποτέλεσμα την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και άλλων ευαίσθητων δεδομένων (π.χ. εντολές ή έρευνες του υπευθύνου επεξεργασίας). Μπορείτε να αναγνωρίσετε πως βρίσκεστε σε προστατευμένη σύνδεση βλέποντας τους χαρακτήρες https:// και από το σύμβολο κλειδαριάς που εμφανίζεται στην μπάρα διεύθυνσης του περιηγητή σας (browser).

 

 1. B. Σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες τρίτων

Η ιστοσελίδα της ECG  ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους που οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες τρίτων ή ανεξάρτητων φορέων, όπως π.χ.  συνεργαζόμενων εταιριών / οργανισμών, οι οποίες λειτουργούν αποκλειστικά από αυτούς όπως και ιστοσελίδες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας μας. Ως εκ τούτου, η ECG δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις ενέργειες ή τις πολιτικές αυτών των ιστοσελίδων. Σας προτρέπουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις εκάστοτε ισχύουσες πολιτικές προστασίας δεδομένων στις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε.

 

 • Αποστολή ενημερωτικής αλληλογραφίας / newsletter

Από εσάς ή από δημοσιοποιημένους καταλόγους (ιστοσελίδες κλπ.) συλλέγουμε το e-mail σας προκειμένου να σας αποστείλουμε ενημερωτική αλληλογραφία για  τις  δράσεις και τις ευκαιρίες ανάπτυξης που σας προσφέρει η ECG. Στη συνέχεια, με τη συγκατάθεσή σας μπορούμε να σας αποστέλλουμε newsletter με τα νέα της εταιρείας μας.
Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι το έννομο συμφέρον μας αλλά και το εικαζόμενο δικό σας έννομο συμφέρον (άρθρο 6 παρ. 1στ ΓΚΠΔ) καθώς και η συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ. 1 α ΓΚΠΔ) και έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να την ανακαλέσετε πατώντας την επιλογή unsubscribe.

 

 • Δεδομένα που συλλέγουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και φόρμας επικοινωνίας

Στο πλαίσιο της μεταξύ μας επικοινωνίας (π.χ. μέσω ταχυδρομείου, φαξ, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή φόρμας επικοινωνίας), συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα που μας αποστέλλετε, δηλαδή ονοματεπώνυμο, e-mail, στοιχεία επικοινωνίας, θέμα και ό,τι άλλο θελήσετε να μοιραστείτε μαζί μας. Τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ανταπόκριση στο αίτημά σας ή για την επαφή και την τεχνική διαχείριση από εμάς.

Τη νομική βάση για την επεξεργασία αυτών των προσωπικών δεδομένων, αποτελεί η συγκατάθεσή σας, άρθρο 6 παρ.1 α ΓΚΠΔ, και, εάν περιέχουν πρόταση για σύμβαση (όπως π.χ. αίτηση για σύναψη σύμβασης ασφάλισης),  η λήψη μέτρων πριν από τη σύναψη σύμβασης, άρθρα 6 παρ. 1β ΓΚΠΔ.  Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν μετά την τελική επεξεργασία της επικοινωνίας μας. Αυτό θα συμβεί εάν από τις περιστάσεις μπορεί να συναχθεί ότι ολοκληρώθηκε η επικοινωνία, υπό τον όρο ότι δεν περιέχουν προτάσεις/αιτήσεις για σύμβαση, ούτε υφίστανται νομικές αξιώσεις αποθήκευσης των δεδομένων αυτών.

 

 • Δεδομένα που συλλέγουμε για τη σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Όταν μας υποβάλλετε μία αίτηση ασφάλισης, συλλέγουμε όλα τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την επεξεργασία του αιτήματος, την υπογραφή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου με τους καλύτερους δυνατούς όρους για εσάς και, στη συνέχεια, την παρακολούθηση και εξυπηρέτηση τού συμβολαίου σας.

Τα δεδομένα αυτά συλλέγουμε είτε από τους Εξαγωγείς/Ασφαλισμένους μας είτε από τρίτα μέρη. Θα συλλέξουμε από τους Εξαγωγείς:

 • Στοιχεία για τους Εξαγωγείς: Ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, ΑΦΜ, επιμελητήριο, δεδομένα εξαγωγών και λοιπά, οικονομικά δεδομένα (τιμολόγια, παλαιότερες εξαγωγές, ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις, ημερομηνίες φόρτωσης κλπ). Αν ο Εξαγωγέας είναι νομικό πρόσωπο, θα συλλέξουμε τα ονοματεπώνυμα και στοιχεία επικοινωνίας των νομίμων εκπροσώπων και των μετόχων αυτού.
 • Στοιχεία για τους Αγοραστές/Λήπτες των υπηρεσιών: Ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, διεύθυνση, χώρα, στοιχεία επικοινωνίας, ΑΦΜ, επιμελητήριο ή εμπορικό μητρώο, δεδομένα εξαγωγών (παρελθόντων και υπό ασφάλιση), οικονομικά δεδομένα των επιχειρήσεων (τιμολόγια, εξαγωγές, ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις κ.λπ.). Αν ο Αγοραστής είναι νομικό πρόσωπο, θα συλλέξουμε τα ονοματεπώνυμα και στοιχεία επικοινωνίας των εκπροσώπων αυτού.

Πέραν των δεδομένων που συλλέγουμε από τους Εξαγωγείς μας, για την επεξεργασία και ορθή εκτίμηση τού αιτήματος ασφάλισης που μας υποβάλλετε, θα συλλέξουμε επιπρόσθετες οικονομικές πληροφορίες – Δελτία Εμπορικών Πληροφοριών – για τους Εξαγωγείς και τους Αγοραστές, από εταιρείες που έχουν ως σκοπό τη συλλογή και παροχή εμπορικών πληροφοριών, όπως η εταιρεία ICAP Α.Ε. και άλλες παρεμφερείς συνεργαζόμενες εταιρείες τού εξωτερικού. Από τις εταιρείες αυτές θα συλλέξουμε δεδομένα εμπορικά και οικονομικά, κυρίως αθέτησης υποχρεώσεων, συναλλαγών, πιστοληπτικής συμπεριφοράς, ακόμα και μετοχικής σύνθεσης αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα.

Ο σκοπός για τον οποίο συλλέγουμε τα δεδομένα είναι η επεξεργασία του αιτήματός σας για ασφάλιση, η Ανάλυση ρίσκου για κάθε Αγοραστή και κάθε Εξαγωγή, η ορθή εκτίμηση για την ανάληψη του ασφαλιστικού κινδύνου, η έγκριση ή απόρριψη της ασφάλισης και, σε περίπτωση έγκρισης, ο καθορισμός του πιστωτικού ορίου. Νομική, δε, βάση της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση σύμβασης και η λήψη μέτρων πριν από αυτήν (άρθρο 6 παρ. 1β ΓΚΠΔ) αλλά και το έννομο συμφέρον το δικό μας, των Αντασφαλιστών μας καθώς και των Εξαγωγέων  για ορθή εκτίμηση του ασφαλιζομένου κινδύνου που αναλαμβάνει η ECG  και οι Αντασφαλιστές μας, ορθό και δίκαιο υπολογισμό ασφαλίστρου για τον Εξαγωγέα.

Κατάρτιση προφίλ: Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για να πραγματοποιήσουμε προσαρμοσμένα προφίλ για Εξαγωγέα/Αγοραστή σε σχέση με την υπό ασφάλιση Εξαγωγή/Παροχή υπηρεσίας/Επένδυση (Δελτίο Αξιολόγησης). Χρησιμοποιούμε μοντέλα βαθμολόγησης και αλγόριθμους που βασίζονται σε προηγούμενες παρόμοιες περιπτώσεις και οικονομικές προβλέψεις, προκειμένου να λάβουμε απόφαση για το εάν θα ασφαλίσουμε, προωθήσουμε, επεκτείνουμε μία Εξαγωγή, ποιο θα είναι το ασφαλισμένο πιστωτικό όριο και τυχόν επέκτασή του. Τα αποτελέσματά μας προβλέπουν την πιθανότητα αθέτησης ή / και πτώχευσης, το εάν μια επιχείρηση είναι πιθανό να λαμβάνει πίστωση, το εάν θα μπορούσε να αγοράσει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, πως αξιολογείται σε σχέση με τον κλάδο της ή το εάν υπόκειται σε συγκεκριμένους κινδύνους ανάλογα με τη χώρα και το προϊόν. Σε κάθε περίπτωση, ή προτεινόμενη απόφαση ή το προτεινόμενο πιστωτικό όριο δεν είναι δεσμευτικό για την ECG: μπορούμε πάντα να επέμβουμε αιτιολογημένα, μετά από αίτηση τού Εξαγωγέα ή και αυτεπάγγελτα, και να λάβουμε διαφορετική τελική απόφαση.

Στην περίπτωση που εγκριθεί το αίτημα ασφάλισης και προχωρήσουμε στην υπογραφή ασφαλιστηρίου συμβολαίου, τα δεδομένα αυτά, καθώς και όσα στη συνέχεια μας παράσχετε, θα τύχουν επεξεργασίας με σκοπό την παρακολούθηση και εξυπηρέτηση τού ασφαλιστηρίου συμβολαίου και για την επικοινωνία με τον Αγοραστή/Λήπτη των υπηρεσιών σε περίπτωση υπερημερίας.

Εάν ζητήσετε να ασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση της Εξαγωγής σας από Τραπεζικό Ίδρυμα, θα διαβιβάσουμε κατ’ αίτησή σας στο Τραπεζικό ίδρυμα δεδομένα όπως ονοματεπώνυμο εξαγωγέα και οφειλέτη, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, χώρα οφειλέτη, δεδομένα τιμολογίων και λοιπά δεδομένα όπως ημερομηνίες φόρτωσης, καταβολής ασφαλίστρων, ληξιπρόθεσμου/εξόφλησης κ.λπ.

Νομική βάση για την επεξεργασία είναι η εκτέλεση τής σύμβασης (άρθρο 6 παρ. 1β ΓΚΠΔ).

Εάν συμβεί η ασφαλιστική περίπτωση και χρειαστεί να καταβάλουμε την ασφαλιστική αποζημίωση, θα διαβιβάσουμε τα απαραίτητα δεδομένα (Εξαγωγέα, Αγοραστή, δεδομένα ασφάλισης, οφειλής και υπερημερίας Αγοραστή) σε Εισπρακτική Εταιρεία στη χώρα τού Αγοραστή ή στο Σύνδικο Πτώχευσης τού Αγοραστή, με σκοπό την επανείσπραξη της καταβληθείσας αποζημίωσης και νομική βάση της επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον μας για την άσκηση των νομικών μας αξιώσεων (άρθρο 6 παρ. 1στ ΓΚΠΔ).

Τα δεδομένα τού φακέλου του Εξαγωγέα διατηρούμε για χρονικό διάστημα είκοσι ετών από το τελευταίο αίτημα ασφάλισης και μετά τα διαγράφουμε.

Λιγότερα ή περισσότερα δεδομένα από τους ασφαλιστικούς φακέλους ενδέχεται να διαβιβάσουμε στο Μεσίτη και την Ομάδα των Αντασφαλιστών μας σε συμμόρφωση με σχετική συμβατική και νομική υποχρέωση (άρθρο 6 παρ. 1β και γ ΓΚΠΔ).

Τέλος, για τον σκοπό της ορθής εκτίμησης μελλοντικών ασφαλιστικών κινδύνων κατά τη διερεύνηση της πιθανότητας ασφάλισης καθώς και τού ορθού και δίκαιου υπολογισμού ασφαλίστρου, η ECG τηρεί αρχείο των υπερήμερων Αγοραστών, νομική δε βάση της επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον μας και τρίτου/Εξαγωγέα (άρθρο 6 παρ. 1στ ΓΚΠΔ).

 

 • Δεδομένα προμηθευτών

Για την προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών η ECG  τηρεί τoν Κανονισμό Προμηθειών της Εταιρείας όπως ισχύει κάθε φορά. Ανάλογα με το ύψος προϋπολογισμού της δαπάνης γίνεται αντίστοιχη διαδικασία ανάθεσης μέσω απευθείας ανάθεσης, διαδικασία κλειστού ή ανοικτού διαγωνισμού.  Ανάλογα με το είδος της πρόσκλησης, για να συμμετάσχετε στην αντίστοιχη πρόσκληση ή διαγωνισμό, θα συλλέξουμε τα δεδομένα που απαιτεί κατά περίπτωση η σχετική νομοθεσία και η σχετική πρόσκληση, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αντίγραφο ποινικού μητρώου, φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα (μόνο για το φυσικό ή νομικό πρόσωπο του προμηθευτή), πιστοποιητικά μη πτώχευσης, μη θέσης υπό διαχείριση, πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή άλλου επιμελητηρίου, πρακτικά ΔΣ.  Όταν το αντικείμενο της σύμβασης απαιτεί ειδικές ικανότητες, θα συλλέξουμε και βιογραφικά σημειώματα της ομάδας έργου. Τα δεδομένα αυτά διατηρούμε για χρονικό διάστημα πέντε ετών κατ’ ελάχιστο ή όσο απαιτεί η σχετική νομοθεσία και νομική βάση της επεξεργασίας είναι η προπαρασκευή της σύναψης σύμβασης (άρθρο 6 παρ. 1β ΓΚΠΔ).

Εφόσον επιλεγείτε ή αναδειχθείτε ως προμηθευτής, οριστικός ή προσωρινός ανάδοχος, τα δεδομένα σας διατηρούμε για χρονικό διάστημα δέκα ετών από την τελική λύση της συνεργασίας μας εκτός αν προκύψουν νομικοί λόγοι διατήρησής τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι η προπαρασκευή και η εκτέλεση σύμβασης (άρθρο 6 παρ. 1β ΓΚΠΔ).

Τέλος, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το ΑΦΜ σας και κάποια οικονομικά δεδομένα της σύμβασης που θα υπογράψουμε μαζί σας θα διαβιβαστούν στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης για δημοσίευση στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με σκοπό και νομική βάση επεξεργασίας τη συμμόρφωσή μας με σχετική νομική υποχρέωση της ECG ως Υπεύθυνου Επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1γ ΓΚΠΔ)

 

 • Υποβολή βιογραφικού σημειώματος

Όταν υποβάλλετε στην ECG – σε περίπτωση πρόσκλησης για πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ ή και σε άλλες περιπτώσεις – ένα βιογραφικό σημείωμα, μας παρέχετε τα προσωπικά σας στοιχεία όπως το όνομα και το επώνυμό σας, την κατάρτιση, την εμπειρία, τις επαγγελματικές δεξιότητες και τις προτιμήσεις σας, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που ενδεχομένως θέλετε να μας αποκαλύψετε, όπως η φωτογραφία σας. Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα  για διάστημα έως και τριών ετών με σκοπό τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό ή για να εξετάσουμε την πιθανότητα να σας προσλάβουμε και η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι η συγκατάθεσή σας καθώς και η προπαρασκευή σύναψης σύμβασης εργασίας με την ECG  (ΓΚΠΔ άρθρο 6 παρ. 1α και 1β).

 

ΙΙI.      ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

 

 Τα δεδομένα σας είναι προσβάσιμα από τους υπαλλήλους μας καθώς και από κάθε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να επεξεργάζεται τα δεδομένα σας κατά τη διάρκεια των καθηκόντων του. Συνεργαζόμαστε με τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, επαγγελματίες, ανεξάρτητους συμβούλους κλπ. τα οποία μας παρέχουν υπηρεσίες εμπορικές, επαγγελματικές ή τεχνικές (π.χ. εμπορικής πληροφόρησης, φιλοξενίας ιστοσελίδας, υποστήριξης πληροφορικών συστημάτων, λογιστικές, συμβουλευτικές και ταξιδιωτικές υπηρεσίες, μεταφορές, κλπ.) για τους σκοπούς που αναφέρονται πιο πάνω, και υποστηρίζουν την ECG  εν όλω ή εν μέρει, σε σχέση με τις δραστηριότητές του.

Τα εν λόγω φυσικά/νομικά πρόσωπα ενεργούν ως Εκτελούντες την Επεξεργασία και επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους ίδιους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω, με τα ίδια μέτρα ασφάλειας και σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές υποχρεώσεις.

Προτού το τρίτο μέρος λάβει τα προσωπικά Δεδομένα, θα πρέπει: (1) να ολοκληρώσουμε τον έλεγχο απορρήτου για να αξιολογήσουμε τις πρακτικές απορρήτου και τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτά τα τρίτα μέρη, (2) να λάβουμε εγγυήσεις με σύμβαση από αυτά τα τρίτα μέρη ότι θα επεξεργάζονται τα Προσωπικά Δεδομένα σύμφωνα με τις οδηγίες μας και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και το εφαρμοστέο δίκαιο, ότι θα ειδοποιήσουν αμέσως την ECG  για τυχόν συμβάντα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή Ασφάλειας, αδυναμία συμμόρφωσης με τα πρότυπα που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική και την υφιστάμενη νομοθεσία, ότι θα συνεργαστούν για την επανόρθωση οποιουδήποτε τέτοιου περιστατικού, ότι θα μας βοηθήσουν να ανταποκριθούμε στα δικαιώματα των ατόμων που ορίζονται κατωτέρω και ότι θα επιτρέψουν στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας να ελέγχει την επεξεργασία τους όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις αυτές.

 

ΙV.      ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Εκτός από τις διαβιβάσεις που αναφέρθηκαν ρητά στις προηγούμενες παραγράφους (διαβίβαση στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», σε Τραπεζικά Ιδρύματα που χρηματοδοτούν τον Εξαγωγέα, στην ομάδα Αντασφαλιστών, σε εισπρακτικές εταιρείες και συνδίκους πτώχευσης κ.λπ.) τα δεδομένα σας μπορεί να διαβιβάζονται σε νομικούς μας συμπαραστάτες, για την υπεράσπιση των νομικών μας αξιώσεων.

Πέραν των ανωτέρων, τα προσωπικά δεδομένα δεν θα αποκαλυφθούν σε τρίτους, ιδιώτες ή νομικά πρόσωπα και δεν θα διαδοθούν.

Όταν η ECG  χρειάζεται να μεταφέρει Προσωπικά Δεδομένα εκτός του  Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου-ΕΟΧ (για παράδειγμα, προκειμένου να επιδιώξουμε την επανείσπραξη απαίτησης σε Τρίτη χώρα ή για να χρησιμοποιήσουμε υπηρεσίες Cloud) αυτό θα γίνει με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 44 και επόμενα του ΓΚΠΔ, όμως επειδή η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων, γίνεται σε χώρα που έχει κριθεί ασφαλής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κλπ.

 

V.      ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

 

 Η ECG  δεν επεξεργάζεται  στοιχεία ανηλίκων.

 

VI.      COOKIES ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

 

 Όπως οι περισσότερες ιστοσελίδες, έτσι και εμείς, χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες κατά την πρόσβαση και περιήγησή σας στην Ιστοσελίδα μας, προκειμένου να καταστήσουμε αυτή κατά το δυνατόν άνετη και αποτελεσματική.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στη συσκευή (π.χ. ηλεκτρονικός υπολογιστής, tablet, κινητό τηλέφωνο) με την οποία αποκτά πρόσβαση στην ιστοσελίδα ο χρήστης. Τα cookies είναι μοναδικά για το κάθε πρόγραμμα περιήγησης ιστού (web browser, π.χ. Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera κτλ.) και περιέχουν ανωνυμοποιημένες πληροφορίες, οι οποίες αφορούν τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε και τις συσκευές που χρησιμοποιείτε.

Τύποι cookies που χρησιμοποιούμε:

α) Cookies λειτουργικότητας (απαραίτητα)

Τα εν λόγω cookies είναι υπεύθυνα για βασικές λειτουργίες του δικτυακού τόπου και της εφαρμογής μας. Είναι απαραίτητα για να μπορείτε να περιηγείστε στον ιστότοπό μας και για να έχετε πρόσβαση στις διάφορες ενότητες αυτού. Η παροχή των βασικών διαδικτυακών υπηρεσιών του ιστοτόπου δεν είναι δυνατή χωρίς αυτά τα cookies.

β) Cookies στατιστικής ανάλυσης και επίδοσης

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, όπως π.χ. τον ιστότοπο από τον οποίο προήλθε η επίσκεψή σας, τις σελίδες που επισκέπτεστε συχνότερα, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήσατε κ.λπ. Τα χρησιμοποιούμε με σκοπό την ανάλυση της επισκεψιμότητας και τη βελτίωση της επίδοσης του ιστοτόπου μας. Συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες στατιστικές πληροφορίες, που δεν μπορούν να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση του επισκέπτη.

 

Πληροφορίες για την υπηρεσία Google Analytics:

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Analytics για την καταγραφή της επισκεψιμότητας και τη βελτίωση του ιστοτόπου μας. Η Google Analytics χρησιμοποιεί cookies για την αποθήκευση ορισμένων πληροφοριών, όπως η διάρκεια της επίσκεψης στην ιστοσελίδα, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται, η τοποθεσία από την οποία προήλθε η επίσκεψη και η συχνότητα των επισκέψεων. Προκειμένου να έχουμε πρόσβαση στα δεδομένα αυτά, επιτρέπουμε στη Google Analytics να τοποθετεί cookies στον σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή ή της όποιας ηλεκτρονικής συσκευής του επισκέπτη. H υπηρεσία Google Analytics ανήκει στην εταιρεία Google Inc. Περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική επεξεργασίας των δεδομένων σας από τη Google μπορείτε να βρείτε εδώ, και και για τη χρήση cookies στο πλαίσιο της υπηρεσίας Analytics, εδώ. Τεχνικές πληροφορίες για τα cookies της Google Analytics είναι διαθέσιμες εδώ.

Έχετε τη δυνατότητα να αποκλείσετε συνολικά τη συλλογή δεδομένων σας μέσω της Google Analytics, εγκαθιστώντας στον browser σας το πρόσθετο:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Λοιπά Cookies στόχευσης – τρίτων μερών

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε cookies και pixels τρίτων προμηθευτών – όπως η Google και το Facebook. Τέτοια cookies ή εικονοστοιχεία μπορούν να αναπτυχθούν σε έναν ιστότοπο όπως ο δικός μας έτσι ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να αναγνωριστεί και να μπορούν να επιδοθούν διαφημίσεις σε αυτόν τον επισκέπτη συναφείς με τα ενδιαφέροντά του.

 

Διαχείριση των cookies

Kατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας, σας παρέχουμε τη δυνατότητα με ειδική εφαρμογή να επιλέξετε με εύκολο και απλό τρόπο την εγκατάσταση ή όχι cookies (και συναφών τεχνολογιών), συνολικά ή ανά κατηγορία, πλην των απολύτως αναγκαίων, αυτών δηλαδή που είναι απαραίτητων για τη λειτουργία του ιστοτόπου και της συνεδρίας. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να αλλάξετε τις σχετικές προτιμήσεις σας ανά πάσα στιγμή, ακόμα και κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίας.

Επιπρόσθετα, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας με τέτοιον τρόπο, ώστε να ενημερώνεστε για τη ρύθμιση των cookies και να αποφασίζετε για την αποδοχή ή τον αποκλεισμό τους. Κάθε πρόγραμμα περιήγησης διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο που διαχειρίζεται τις ρυθμίσεις των cookies. Αυτό περιγράφεται στο μενού βοήθειας κάθε προγράμματος περιήγησης, το οποίο εξηγεί πώς μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies. Ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε:

 

Microsoft Edge

Google Chrome

Firefox

Safari

Opera

 

Παρακαλούμε, έχετε υπόψη σας ότι πρέπει να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις ξεχωριστά σε κάθε πρόγραμμα περιήγησης και σε κάθε συσκευή που χρησιμοποιείτε.

 

Ενημέρωση για τα cookies που χρησιμοποιούμε και αλλαγές των cookies

 Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα cookies που χρησιμοποιούμε στο σχετικό “παράθυρο” που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα μας. Εκεί υπάρχει η ταξινόμησή τους ανά κατηγορία, το όνομα του cookie, ο πάροχος, η διάρκεια αποθήκευσης.   Μπορεί να ενημερώνουμε τη δήλωση για τα cookies ανά διαστήματα, βλέποντας και την  ημερομηνία κατά την οποία έγινε η τελευταία αλλαγή σε αυτή τη δήλωση. Σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε τακτικά τη δήλωση για cookies, ώστε να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές.

 

VII. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Export Credit Greece (ECG), Μιχαλακοπούλου 48, 11528, Αθήνα – Υπόψιν Υπευθύνου προστασίας Δεδομένων  ή στο e-mail dpo@ecg.gr  για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τα Άρθρα 15 επ. του ΓΚΠΔ, δηλαδή τα δικαιώματα:

 • Ενημέρωσης και Πρόσβασης στα δεδομένα σας
 • Διόρθωσης ή/και συμπλήρωσης  των δεδομένων σας
 • Διαγραφής (κατά περίπτωση)
 • Περιορισμού της επεξεργασίας
 • Εναντίωσης ή ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία.

Μπορείτε, για παράδειγμα, να ζητήσετε  μία ενημερωμένη λίστα των ατόμων που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας, να λάβετε επιβεβαίωση για το εάν επεξεργαζόμαστε ή όχι προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με εσάς, να ελέγξετε το περιεχόμενό τους, την πηγή, την ορθότητα και την τοποθεσία τους, να ζητήσετε αντίγραφο, να ζητήσετε τη διόρθωσή τους και να περιορίσετε την επεξεργασία τους, ακόμη και τη διαγραφή τους, εάν έχει εφαρμογή.

Απαντάμε στα Αιτήματά χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μήνα από τότε που θα λάβουμε το αίτημά σας. Αν, όμως, το Αίτημά σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων σας, θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών, εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση για την άσκηση των δικαιωμάτων σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα σας, εκτός εάν, όπως προβλέπει ο νόμος, το αίτημά σας  για πρόσβαση σε πληροφορίες είναι αβάσιμο ή υπερβολικό, οπότε η ECG διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει ένα εύλογο τέλος υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες και κατόπιν σχετικής ενημέρωσής σας.

 

Υποβολή καταγγελιών

Στην περίπτωση που θεωρείτε πως: α) δεν ικανοποιήθηκε επαρκώς και νομίμως κάποιο αίτημά σας ή β) το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων προσβάλλεται από κάποια επεξεργασία που πραγματοποιούμε, έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων (ταχυδρομική διεύθυνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, www.dpa.gr, τηλ. 210 6475600, e-mail: contact@dpa.gr).

 

VIΙΙ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

Ενδέχεται να αναθεωρούμε ή να ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων από καιρό σε καιρό και σε κάθε περίπτωση, όποτε καθίσταται αναγκαίο. Κάθε αλλαγή στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα αποκτά ισχύ με την έκδοση της αναθεωρημένης Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στην  ιστοσελίδα  μας (www.ecg.gr) την επικαιροποίηση της παρούσας πολιτικής, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

 

Τελευταία τροποποίηση: Απρίλιος 2023