Αρχές & Αξίες

Λειτουργούμε μέσα σε ένα σαφώς προκαθορισμένο αξιακό πλαίσιο. Η προσήλωση στο έργο μας, με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, δεν επιτρέπει αποκλίσεις. Ακολουθούμε πιστά τις αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας, υπηρετώντας το δημόσιο συμφέρον.

Ισότητα

Πιστεύουμε και ακολουθούμε εμπράκτως την αρχή της ίσης μεταχείρισης στην εργασία και διασφαλίζουμε ότι δεν γίνονται διακρίσεις λόγω φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου.

Αξιοκρατία

Ασπαζόμαστε την αρχή της αξιοκρατίας, θεμελιώδη συνταγματική αρχή, που κατοχυρώνει τη δυνατότητα του καθενός να καταλαμβάνει δημόσιο αξίωμα, εφόσον έχει τα κατάλληλα προσόντα για την εκάστοτε θέση. Η ομάδα μας αποτελείται από άξια και ικανά στελέχη, που θέτουν υψηλά τον πήχη αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Διαφάνεια

Διασφαλίζουμε ότι οι ενέργειές μας είναι κατανοητές στους ενδιαφερόμενους επενδυτές. Παρέχουμε σαφή πληροφόρηση σχετικά με τις πολιτικές μας, τις ενέργειές μας και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Λογοδοσία

Οφείλουμε να είμαστε υπόλογοι για τις ενέργειες και τις αποφάσεις μας, τόσο στο ευρύ κοινό, όσο και στις επιχειρήσεις που υποστηρίζουμε. Λογοδοτούμε με διαφάνεια και ανά πάσα στιγμή μπορούμε να διαθέσουμε για εκτενή έλεγχο δεδομένα και οικονομικά στοιχεία που αφορούν τη λειτουργία μας.

Διαχείριση Κινδύνων

Αξιολογούμε συνεχώς τους κινδύνους που σχετίζονται με τις δανειοδοτικές και εγγυητικές δραστηριότητές μας, αλλά και τους κινδύνους που σχετίζονται με το ευρύτερο οικοσύστημα που δραστηριοποιούμαστε. Η αποτελεσματική διαχείριση κινδύνου μας επιτρέπει να προστατεύουμε με επιτυχία το κοινό μας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη βιωσιμότητα του οργανισμού.

Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας

Ακολουθούμε υψηλά πρότυπα δεοντολογίας στις δραστηριότητές μας, έχοντας βαθύ αίσθημα ευθύνης απέναντι στους συνεργάτες μας. Αποφεύγουμε τις συγκρούσεις συμφερόντων, προωθούμε τον υγιή ανταγωνισμό, ακολουθούμε ευλαβικά τους κανονισμούς και τη νομοθεσία και σεβόμαστε το ανθρώπινο δυναμικό μας, αλλά και τους συνεργάτες μας.

Περιβάλλον, Κοινωνία και Εταιρική Διακυβέρνηση

Η Export Credit Greece με υψηλό αίσθημα ευθύνης, τόσο απέναντι στους ανθρώπους της, όσο και απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον ενσωματώνει τα κριτήρια ESG (Environmental, Social and Governance) στη λειτουργία της και θέτει στόχους για την προστασία του περιβάλλοντος, μεγιστοποιώντας παράλληλα το κοινωνικό αποτύπωμα των δράσεών της. Έχοντας πλήρη επίγνωση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων των δανειοδοτικών και εγγυητικών δραστηριοτήτων μας, εργαζόμαστε για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, πάντα με σεβασμό στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Δεσμευτική νομοθεσία

Λειτουργούμε σε πλήρη συμμόρφωση με το εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο και έχουμε υψηλό αίσθημα ευθύνης για τις νομικές και συμβατικές υποχρεώσεις μας.

Δείτε τη σχετική νομοθεσία
Οδηγία 98.28.ΕΚ για την εναρμόνιση των κυριότερων διατάξεων που διέπουν την ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων για πράξεις μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης κάλυψης - 7.5.1998 (ελ)
Ανακοίνωση της Επιτροπής για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων - 2021.C.497.02 -2021
Regulation No 1233.2011 of the European Parliament and of the Council on the application of certain guidelines in the field of officially supported export credits and repealing Council Decisions 2001.76.EC and 2
Ανακοίνωση της Επιτροπής για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις με τη μορφή εγγυήσεων (2008.C - 155.02) - 2008
OECD Arrangement on Officially Supported Export Credits - July 2023
OECD Recommendation of the Council on Bribery and Officially Supported Export Credits - 2019
N. 4918.2022 Μετατροπή του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.) σε Ανώνυμη Εταιρεία με τον τίτλο Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων και κύρωση του Καταστατικού της και άλλες διατάξεις - 2022

Επιτροπή Ελέγχου

Διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην επίβλεψη και καθοδήγηση της εταιρείας. Λειτουργεί ως ανεξάρτητο εποπτικό όργανο που συμβάλλει στη διασφάλιση της ακεραιότητας & διαφάνειας των πρακτικών χρηματοοικονομικής αναφοράς και διαχείρισης κινδύνων.

Στις βασικές της αρμοδιότητες εντάσσονται μεταξύ άλλων οι χρηματοοικονομικές αναφορές, οι εσωτερικοί έλεγχοι, η εποπτεία των εξωτερικών ελεγκτών, καθώς και η συμμόρφωση με πρότυπα και κανόνες.

egc-team-a

Ο Γιάννης Σκιαδόπουλος είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος. Διαθέτει περισσότερα από 16 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας ως Ορκωτός Ελεγκτής και έχει διατελέσει υπογράφων ελεγκτής και διευθυντής ελεγκτικών ομάδων σε έργα τακτικού και φορολογικού ελέγχου για ελληνικές και ξένες εταιρίες καλύπτοντας ευρύ φάσμα τομέων (βιομηχανία, εμπόριο, παροχή υπηρεσιών, μονάδες υγείας, real estate), εισηγμένες και μη, αμοιβαία κεφάλαια και ναυτιλιακές εταιρίες καθώς και σε ειδικούς ελέγχους. Έχει επίσης εκτενή εμπειρία στο transfer pricing καθώς και σε φορολογικά θέματα. Είναι μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Από το 2017 είναι Εταίρος στην Ελεγκτική εταιρεία KSI Greece.

Εκπαίδευση

 • Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Μεταπτυχιακός Επαγγελματικός Τίτλος, Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος

Επαγγελματική Σταδιοδρομία

 • Senior Manager, Baker Tilly Greece
 • Senior Manager, DFK PD Audit
 • Audit Manager, RSM Greece
ecg-team-b

Η Ρεβέκκα Πιτσίκα διευθύνει τη δική της επιχείρηση στον κλάδο των Υπηρεσιών του Ανθρώπινου Δυναμικού, ως Διευθύνουσα Σύμβουλος, από το 2007, με σημαντικές βραβεύσεις και διακρίσεις στον χώρο της. Συνολικά διαθέτει εμπειρία 25 ετών σε θέσεις ευθύνης ανθρώπινου δυναμικού σε πολυεθνικές και ελληνικές επιχειρήσεις. Ιδρυτικό μέλος του ελληνικού παραρτήματος του Entrepreneurs Organization. Το 2012 βραβεύτηκε ως Best Greek Young Entrepreneur, ενώ το 2014 συμμετείχε στο International Visitors Leadership Program (I.V.L.P.) του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. στο πρόγραμμα “Small & Medium Business Development”. Έχει συμπεριληφθεί στη λίστα του FORTUNE για τις 30 πιο Ισχυρές Γυναίκες στην Ελλάδα στο χώρο των επιχειρήσεων τα έτη 2017,2019 και 2021.

Εκπαίδευση

 • Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Diplome International de Management, Institute Commerciale De Nancy

Επαγγελματική Σταδιοδρομία

 • Ιδρύτρια & Διευθύνουσα Σύμβουλος, People for Business
 • Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού και Μέλος ΔΣ, Manpower Hellas
 • Επικεφαλής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης, Λαϊκή Τράπεζα
 • Υπεύθυνη Προσλήψεων, Εκπαίδευσης και Μισθοδοσίας, Ericsson Hellas, Υπεύθυνη Εκπαίδευσης, Metro S/M
egc-team-a

Ο Ορφέας Φίλος είναι Δικηγόρος Αθηνών (2012) Παρ’ Αρείω Πάγω και ΣτΕ. Εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα από το έτος 2006, αναλαμβάνοντας θέσεις ευθύνης στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού σε Ελληνικές Επιχειρήσεις. Το 2011 προσελήφθη ως ασκούμενος στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ενώ το έτος 2012 ως δικηγόρος διετέλεσε ειδικός σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου μέχρι το έτος 2015 εμβαθύνοντας σε θέματα Δημοσίου Δικαίου και Δημόσιας Διοίκησης.

Εκπαίδευση

 • Πτυχίο Νομικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
 • Μεταπτυχιακό στις Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Νομικές Σπουδές, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Πτυχίο Ιστορίας, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Επαγγελματική Σταδιοδρομία

 • Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
 • Ειδικός σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου
 • Ασκούμενος Δικηγόρος στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
 • Προϊστάμενος Ανθρωπίνου Δυναμικού και υπεύθυνος προσλήψεων της εταιρείας 3CS Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.
 • Προϊστάμενος Γραφείου στην Δικηγορική Εταιρεία Τσαφαρά και Συνεργατών