ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2022 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΕ, ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΟΔΟΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 57 (ΠΡΩΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 57), ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 303, 403, 404, 405, 602

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η μη προσέλευσή σας συνεπάγεται τον αποκλεισμό σας από την διαδικασία αξιολόγησης.