Η Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε. (ECG) ενδιαφέρεται για υποστηρικτικές υπηρεσίες στην τομέα του μάρκετινγκ και της εταιρικής επικοινωνίας, σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της. Ειδικότερα, σκοπός του έργου είναι η επανατοποθέτηση της εταιρείας στο τομέα των ασφαλιστικών προϊόντων, των προϊόντων εγγύησης, των χρηματοδοτικών προϊόντων και των συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις εξαγωγικές ελληνικές επιχειρήσεις μετά την μετατροπή της σε ανώνυμη εταιρεία και τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου των προϊόντων της. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τη διαμόρφωση της στρατηγικής επικοινωνίας και την προώθηση της εταιρίας για την ευόδωση του νέου σκοπού της, σύμφωνα με την αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης.