Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων που υπεβλήθησαν και έγιναν δεκτές στο πλαίσιο της προκήρυξης 1/2022, καλούνται σε συνέντευξη για τους Κωδικούς Θέσης: 201, 302, 402, 403 και 502, οι υποψήφιοι που αναφέρονται στους συνημμένους Συμπληρωματικούς Πίνακες Πρόσκλησης σε Συνέντευξη.