Περίλιψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων (διεθνούς) διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών του έργου «ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΑΕΠ»

Για το έτος 2022

Ο “Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων” (ΟΑΕΠ) προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό άνω των ορίων (διεθνή) διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών του έργου «Αντασφάλιση ΟΑΕΠ» με CPV 66518000 Υπηρεσίες χρηματομεσιτείας και πρακτορεύσεων στον τομέα των ασφαλειών και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής