ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την παροχή υπηρεσιών του έργου “ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΑΕΠ”

ΕΤΟΥΣ 2021

Ο “Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων” (ΟΑΕΠ) προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό άνω των ορίγων (διεθνή) διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών του έργου “Αντασφάλιση ΟΑΕΠ” με CPV 66518000 Υπηρεσίες χρηματομεσιτείας και πρακτορεύσεων στον τομέα των ασφαλειών και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής.