ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΠ (2022)».

Σύμβαση Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με αντικείμενο την παροχή από τον Ανάδοχο επιχειρηματικής πληροφόρησης με τη μορφή εμπορικών δελτίων με ελάχιστο απαιτούμενο περιεχόμενο που θα περιλαμβάνει διαθέσιμα εμπορικά και οικονομικά στοιχεία επιχειρήσεων και την παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης πιστωτικού κινδύνου για τις επιχειρήσεις αυτές.