Επί αιτημάτων παροχής διευκρινίσεων που υποβλήθηκαν, μέσω e-mail, από ενδιαφερόμενο οικονομικό φορεία και αφορούν όρους της υπ’ αριθ. 1Α/2024 Διακήρυξης του Ανοικτού Διαγωνισμού, για το Έργο «Μοντέλο κρατικής εγγύησης και τιμολόγησης προϊόντων Ελληνικής Εταιρείας Εξαγωγικών Πιστώσεων», παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2.1.3 της ως άνω διακήρυξης.

Δείτε το αρχείο με τις διευκρινίσεις επί των ερωτημάτων εδώ.