Παροχή διευκρινίσεων για το Έργο: «Μοντέλο κρατικής εγγύησης και τιμολόγησης προϊόντων Ελληνικής Εταιρείας Εξαγωγικών Πιστώσεων» (1Α / 2024)

Επί αιτημάτων παροχής διευκρινίσεων που υποβλήθηκαν, μέσω e-mail, από ενδιαφερόμενο οικονομικό φορεία και αφορούν όρους της υπ’ αριθ. 1Α/2024 Διακήρυξης…

Περισσότερα