Αποφασίζεται η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών στον ανοικτό διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 1/2023 (ΑΔΑ: ΨΖ5ΛΕ-ΜΗΚ) έως και την Τετάρτη, 31 Μάϊου 2023 και ώρα 14:00 καθώς και η μετάθεση των αιτημάτων παροχής διευκρινίσεων έως και τις 21/5/2023, ήτοι δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμ. 1/2023 διακήρυξης (ΑΔΑ:ΨΖ5ΛΕ-ΜΗΚ).