ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

«Παροχή Εξειδικευμένων Χρηματοοικονομικών και Νομικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Σκοπιμότητα, Σύσταση και Αδειοδότηση από την Τράπεζα της Ελλάδος δυο Θυγατρικών Εταιριών της Ελληνικής Εταιρείας Εξαγωγικών Πιστώσεων Α. Εταιρίας Ασφαλιστικών Υπηρεσιών Εμπορικών Πιστώσεων και Β. Εταιρίας Πρακτόρευσης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων»

Εκτιμώμενης αξίας 400.000,00 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)