ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

«Επιχειρηματική πληροφόρηση και αξιολόγηση πιστωτικού κινδύνου για τον ΟΑΕΠ 2021», εκτιμώμενης αξίας 90.000,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ.