Η Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε. προκηρύσσει θέση έμμισθου δικηγόρου για το Τμήμα Συμμόρφωσης.

Ο/Η έμμισθος δικηγόρος του Τμήματος Συμμόρφωσης, έχει ως αρμοδιότητες:

 • Τη διασφάλιση, μέσω μιας προσέγγισης βάσεως στον κίνδυνο, τη διαχείριση των κινδύνων μη συμμόρφωσης και φήμης.
 • Τον προσδιορισμό της αρμόδιας νομοθεσίας σχετικά με την εκτίμηση του κινδύνου μη συμμόρφωσης, αξιολογώντας εκ των προτέρων τον αντίκτυπο της νομοθεσίας στις εταιρικές διαδικασίες και τα έγγραφα.
 • Την ανάπτυξη, εφαρμογή και αναθεώρηση πολιτικών συμμόρφωσης.
 • Τον προσδιορισμό και υπολογισμό του κινδύνου μη συμμόρφωσης και προώθηση προτάσεων για τη λήψη οργανωτικών και διαδικαστικών μέτρων για τη διασφάλιση της κατάλληλης διαχείρισης του κινδύνου μη συμμόρφωσης.
 • Την παροχή συμβουλών/γνωμοδοτήσεων σχετικά με το κανονιστικό πλαίσιο της εταιρείας και τους κινδύνους μη συμμόρφωσης.
 • Την παρακολούθηση της έγκρισης των μέτρων που απαριθμούνται στις εκθέσεις μη συμμόρφωσης.
 • Σε συνεργασία με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, τη διαχείριση της κατάρτισης των εργαζομένων στην ισχύουσα νομοθεσία και τον καθορισμό του απαραίτητου επιπέδου γνώσεων σχετικά με τις υφιστάμενες και μελλοντικές απαιτήσεις κανονιστικής συμμόρφωσης σε ολόκληρη την εταιρεία.
 • Την υποστήριξη των διαδικασιών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών της Εταιρείας.
 • Τη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, στέλνοντας περιοδικές ροές πληροφοριών όταν ζητηθεί.

Τυπικά Προσόντα

Υποχρεωτικά

 • Πτυχίο Νομικής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής
 • Εξειδίκευση στο αντικείμενο 2-5 έτη
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην κανονιστική συμμόρφωση στον τραπεζικό/ασφαλιστικό τομέα, κατά προτίμηση σε τραπεζικά ή ασφαλιστικά ιδρύματα ή συναφή ευρωπαϊκά ιδρύματα.
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και εξαιρετική ικανότητα έγγραφης και προφορικής επικοινωνίας
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ
 • Δικηγόρος παρ’ Εφέταις ή Παρ’ Αρείω

Επιθυμητά

 • Γνώση δεύτερης (2ης) ξένης γλώσσας εκτός της αγγλικής
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών
 • Επαγγελματικές Πιστοποιήσεις
 • Στρατηγική σκέψη
 • Διαχείριση Αλλαγών / Προσαρμοστικότητα
 • Πάθος και Αίσθημα ευθύνης για την επίτευξη στόχων Επίλυση προβλημάτων
 • Ικανότητα προγραμματισμού, συντονισμού και εποπτείας δραστηριοτήτων
 • Επικοινωνία, Συνεργασία με διαφορετικές ομάδες
 • Πολύ καλή γνώση σύγχρονων συστημάτων πληροφοριών και διοίκησης
 • Δυνατότητα εκτέλεσης όλων των εργασιών στην αγγλική γλώσσα

  Προθεσμία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  : Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2024, ώρα 16:00.
  Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής δείτε την αναλυτική προκήρυξη.