Η Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε. προκηρύσσει θέση έμμισθου δικηγόρου για το Τμήμα Νομικών Υπηρεσιών.

Ο/Η έμμισθος δικηγόρος του Τμήματος Νομικών Υπηρεσιών έχει ως αρμοδιότητες:

 • Νομικές Συμβουλές/Γνωμοδοτήσεις
 • Δικαστικές Υποθέσεις/Παραστάσεις
 • Συμβάσεις
 • Εταιρικές Υποθέσεις
 • Υποστήριξη Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών
 • Υποστήριξη Διευθύνσεων της Εταιρείας

Τυπικά Προσόντα

Υποχρεωτικά

 • Πτυχίο Νομικής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής
 • Εξειδίκευση στο αντικείμενο 2-5 έτη
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και εξαιρετική ικανότητα έγγραφης και προφορικής επικοινωνίας
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ
 • Δικηγόρος παρ’ Εφέταις ή Παρ’ Αρείω

Επιθυμητά

 • Γνώση δεύτερης (2ης) ξένης γλώσσας εκτός της αγγλικής
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών
 • Στρατηγική σκέψη
 • Διαχείριση Αλλαγών / Προσαρμοστικότητα
 • Πάθος και Αίσθημα ευθύνης για την επίτευξη στόχων Επίλυση προβλημάτων
 • Ικανότητα προγραμματισμού, συντονισμού και εποπτείας δραστηριοτήτων
 • Επικοινωνία, Συνεργασία με διαφορετικές ομάδες
 • Πολύ καλή γνώση σύγχρονων συστημάτων πληροφοριών και διοίκησης
 • Δυνατότητα εκτέλεσης όλων των εργασιών στην αγγλική γλώσσα

Προθεσμία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2024, ώρα 16:00.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής δείτε την αναλυτική προκήρυξη.