ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2022)

Σήμερα εκδόθηκαν και δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε. τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 1/2022 με θέμα «Προκήρυξη Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας είκοσι τριών (23) θέσεων τακτικού προσωπικού πανεπιστημιακής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Α.Ε., σύμφωνα με τον ν. 4918/2022 (Α’ 68)», κατόπιν της υπ’ αρ. 107/15.02.2023 απόφασης του Β΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ, δυνάμει της οποίας κυρώθηκε ο οριστικός Πίνακας Προσληπτέων και Απορριπτέων της Προκήρυξης 1/2022.

Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό πρωτοκόλλου (Α.Π.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην αίτησή τους.