ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 16:00.

 

Η Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε. – Export Credit Greece S.A. που αποτελεί τον κρατικό Οργανισμό Εξαγωγικών Πιστώσεων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Εξωτερικών επιθυμεί να προσλάβει έναν/μία Επικεφαλής Τμήματος Κατάρτισης Συμβολαίων Οικονομικών Εγγυήσεων & άλλων Προϊόντων.

Ο/Η Επικεφαλής Τμήματος Κατάρτισης Συμβολαίων Οικονομικών Εγγυήσεων & άλλων Προϊόντων θα είναι υπεύθυνος/η για την παροχή οικονομικών εγγυήσεων στους πελάτες της Εταιρείας. Ο/Η ιδανικός/ή υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει βαθιά κατανόηση του χρηματοοικονομικού τομέα και εξαιρετικές ηγετικές δεξιότητες για την διοίκηση και ανάπτυξη του Τμήματος. Η θέση εντάσσεται στην Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών και αναφέρεται στην Chief Business Officer.

Ο/Η Επικεφαλής Τμήματος Κατάρτισης Συμβολαίων Οικονομικών Εγγυήσεων & άλλων Προϊόντων θα είναι αρμόδιος/α να:

1. Αναπτύσσει και εφαρμόζει τους στρατηγικούς στόχους και τις λειτουργικές διαδικασίες του Τμήματος.
2. Διασφαλίζει τη συμμόρφωση με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και με τις εταιρικές πολιτικές και διαδικασίες.
3. Αναλύει τα χρηματοοικονομικά δεδομένα και τις τάσεις της αγοράς, στοχεύοντας στην περαιτέρω βελτίωση και ανάπτυξη.
4. Παρακολουθεί την απόδοση και τα οικονομικά αποτελέσματα του Τμήματος και επεξεργάζεται σχετικές αναφορές προς την Διοίκηση.
5. Αναπτύσσει και διατηρεί τις εταιρικές σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών, των ορκωτών ελεγκτών και άλλων φορέων.
6. Εποπτεύει τον προϋπολογισμό του Τμήματος, ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη των οικονομικών στόχων.
7. Αναπτύσσει και εφαρμόζει την υλοποίηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Τυπικά Προσόντα

 • Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ Πανεπιστημιακού Τομέα της ημεδαπής σε Χρηματοοικονομικά, Λογιστική, Οικονομικά ή άλλο σχετικό Κλάδο ή ισότιμο της αλλοδαπής.
 • Εμπειρία, τουλάχιστον 7ετή σε ανώτερες θέσεις ευθύνης μεγάλων επιχειρήσεων και οργανισμών στο Χρηματοοικονομικό Κλάδο καθώς και τουλάχιστον 3ετή σε θέσεις ευθύνης με αντικείμενο την διοίκηση ομάδας.
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.

Επιθυμητά Προσόντα

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής Επαγγελματικές Πιστοποιήσεις στο αντικείμενο της Θέσης
 • Πολύ καλή γνώση χρηματοοικονομικών εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων εγγυητικών επιστολών, συμβάσεων εγγυήσεων (surety bonds) και άλλων εγγυήσεων
 • Εμπειρία στη διαχείριση προϋπολογισμού και οικονομικών αποτελεσμάτων
 • Εμπειρία σε διοίκηση και ανάπτυξη ομάδας
 • Γνώση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου και των απαιτήσεων συμμόρφωσης του Κλάδου
 • Άριστες διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ανεπτυγμένες δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων
 • Ικανότητα διαχείρισης προτεραιοτήτων και αποτελεσματικής διαχείρισης εργασιών
 • Οργανωτικές δεξιότητες και προσήλωση στη λεπτομέρεια
 • Ικανότητα εργασίας σε ένα δυναμικό περιβάλλον

Το στέλεχος που θα επιλεγεί θα υπογράψει Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, Ορισμένου Χρόνου διάρκειας έως τριών (3) ετών, με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ. Προσφέρονται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, καθώς και επιπλέον παροχές.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής δείτε την αναλυτική προκήρυξη.