Η Προκήρυξη πλήρωσης είκοσι επτά (27) θέσεων με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, στην Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε. έχει ανακληθεί.