Αποφασίζεται η τροποποίηση όρων όπως επαναδημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας https://oaep.gr/ με ημερομηνία 26.04.2023 και η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στον ανοικτό διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 1/2023 (ΑΔΑ: ΨΖ5ΛΕ-ΜΗΚ) έως και την Παρασκευή, 19 Μάϊου 2023 και ώρα 14:00 μμ καθώς και η μετάθεση των αιτημάτων παροχής διευκρινίσεων έως και τις 9/5/2023, ήτοι δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.