ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ
Α’ ΦΑΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΟΥ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ Ο ECG ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΤΟΣ 2023»

 

Σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 21/08.12.2022 απόφασης του Δ.Σ. του ECG, με την οποία αποφασίστηκε η προσφυγή στη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, καλούμε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κατά την Α΄ Φάση του Ανταγωνιστικού Διαλόγου (Προεπιλογή) για την επιλογή Αναδόχου για το έργο: «Παροχή από τον Ανάδοχο (μεσίτη αντασφαλίσεων) πρότασης αντασφαλιστικής κάλυψης όλων των βραχυπρόθεσμων εμπορικών κινδύνων που αναλαμβάνει πρωτασφαλιστικά ο ECG σε σχέση με εξαγωγικές πιστώσεις εντός του πλαισίου της δραστηριότητάς του, για το έτος 2023».