Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρωπίνου
Δυναμικού για τη στελέχωση 30 θέσεων στην Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων
ΑΕ».

Η Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων, που συστάθηκε με τον Ν.4918/2022, και εδρεύει στην Αθήνα, ενδιαφέρεται για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών από εξειδικευμένο σύμβουλο ανθρωπίνου δυναμικού στην διαδικασία στελέχωσης τριάντα (30) θέσεων που προβλέπονται στο Οργανόγραμμα της Εταιρείας σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της.

Η διαδικασία Ανάθεσης θα πραγματοποιηθεί βάσει του Κανονισμού Προμηθειών της Εταιρείας με ανοικτό Διαγωνισμό και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής και σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Τεύχος Προδιαγραφών και Απαιτήσεων του έργου.