Επί αιτημάτων παροχής διευκρινίσεων που υποβλήθηκαν, μέσω e-mail, από ενδιαφερόμενο οικονομικό φορεία και αφορούν όρους της υπ’ αριθ. 1/2023 Διακήρυξης του Ανοικτού Διαγωνισμού, για το Έργο «Προμήθεια, Υλοποίηση και Εγκατάσταση: α) Συστήματος διαχείρισης ενδοεπιχειρησιακών οικονομικών λειτουργιών, β) Συστήματος διαχείρισης ασφάλισης πιστώσεων (credit insurance) και εγγυήσεων (surety bonds/guarantees) και γ) Συστήματος πελατειακών σχέσεων για την Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε.», παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2.1.3 της ως άνω διακήρυξης.