Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υποβολή από τον Ανάδοχο (μεσίτη αντασφαλίσεων) πρότασης αντασφαλιστικής κάλυψης όλων των βραχυπρόθεσμων εμπορικών και πολιτικών κινδύνων που αναλαμβάνει πρωτασφαλιστικά ή τυχόν εγγυητικά η ECG εντός του πλαισίου της δραστηριότητάς της και η σύναψη σύμβασης Αντασφάλισης.

Συγκεκριμένα:

  • Κάλυψη εμπορικών και πολιτικών κινδύνων βραχυπρόθεσμων πιστώσεων, τόσο για την περίοδο κατασκευής όσο και για την περίοδο πίστωσης.
  • Κάλυψη της εγγυητικής ευθύνης της ECG για δάνεια κεφαλαίου κίνησης (working capital), εφόσον το προϊόν τεθεί κατά την απόλυτη κρίση της ECG στο χαρτοφυλάκιο των βραχυπρόθεσμων πιστώσεων της, μέσα στην καλυπτόμενη περίοδο αντασφάλισης με βάση την σύμβαση που θα συναφθεί.