ΔΙΑΚΗΡΗΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

“ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΠ (2020)”,

εκτιμώμενης αξίας 180.000,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή από τον Ανάδοχο επιχειρηματικής πληροφόρησης με τη μορφή έκδοσης εμπορικών δελτίων με ελάχιστον απαιτούμενο περιεχόμενο που θα περιλαμβάνει διαθέσιμα εμπορικά και οικονομικά στοιχεία επιχειρήσεων και η παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης πιστωτικού κινδύνου (πρόταση χορήγησης πιστωτικών ορίων) για τις επιχειρήσεις αυτές με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία.