Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (οικονομοτεχνικών, νομικών, αναλογιστικών, εταιρικής διακυβέρνησης κ.λπ.), οι οποίες θα αφορούν (α) την πρόταση και τεκμηρίωση κατάλληλου σχήματος κρατικής εγγύησης για τις δραστηριότητες της Εταιρείας και την κατάρτιση σχετικής σύμβασης με το Ελληνικό Δημόσιο, (β) την εκτίμηση του εύρους της αγοραίας τιμής για τα προσφερόμενα προϊόντα της Εταιρείας που τελούν υπό κρατική εγγύηση, καθώς και, συνακόλουθα, του εύρους Προμηθειών Εγγύησης και (γ) τη δημιουργία Πλαισίου Διακυβέρνησης των εν λόγω προϊόντων και τη δημιουργία κατάλληλου Εργαλείου Τιμολόγησης για αυτά.

Σκοπός του παρόντος έργου είναι η εξεύρεση και τεκμηρίωση του κατάλληλου σχήματος κρατικής εγγύησης, το οποίο θα εφαρμόσει η Εταιρεία συνεκτιμώντας τα οικονομικά δεδομένα και τη βιωσιμότητά του από λειτουργικής και νομικής σκοπιάς, προκειμένου να εξυπηρετήσει την εξαγωγική στρατηγική της χώρας.

Στο πλαίσιο του έργου, ο Ανάδοχος καλείται να εξετάσει τις βέλτιστες πρακτικές που αξιοποιούνται από άλλους ECAs και να προτείνει νέα σχήματα κρατικής εγγύησης που θα καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες της Εταιρείας, εν όψει και των προϊόντων που προτίθεται να προσφέρει προς τους Έλληνες εξαγωγείς, αλλά και ταυτοχρόνως την εξαγωγική στρατηγική της χώρας, μέσω της παροχής ευέλικτων λύσεων στους Έλληνες εξαγωγείς για την δραστηριοποίησή τους στο εξωτερικό και την εξωτερίκευση -κατ’ αυτόν τον τρόπο- της ελληνικής οικονομίας.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή του Ανοικτού Διαγωνισμού, όπως ορίζεται στον Κανονισμό Προμηθειών της Εταιρείας.