Τι είναι

Είναι ένα πρόγραμμα που παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις κάλυψης κινδύνου στην περίπτωση της μη εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων από ελληνικές εταιρείες με εξαγωγικό προσανατολισμό. Πιο συγκεκριμένα η ΕCG μπορεί να παρέχει αντεγγύηση σε Τράπεζες που εκδίδουν εγγυητικές επιστολές (surety bonds) με την κάλυψη να φτάνει στο 100% υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ενώ η διάρκεια της κάλυψης ευθυγραμμίζεται με τη διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής.

Τύποι εγγυητικών επιστολών που καλύπτονται

 1. Συμμετοχής
  Εγγυάται την αξιοπιστία και το καλώς έχειν της συμμετοχής της εταιρείας σε μια διαγωνιστική διαδικασία
 2. Καλής εκτέλεσης
  Εγγυάται την καλή εκτέλεση και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν οριστεί συμβατικά
 3. Προκαταβολής
  Εγγυάται ότι το ποσά που δόθηκαν ως προκαταβολές θα επιστραφούν εάν το αντισυμβαλλόμενο μέρος που έλαβε τέτοιες πληρωμές δεν εκτελέσει το μέρος της σύμβασης που του αναλογεί
 4. Πληρωμής
  Εγγυάται την καλή πληρωμή για αγαθά ή υπηρεσίες που παραδόθηκαν στο πλαίσιο μίας εμπορικής συμφωνίας.

Πώς λειτουργεί

Πλεονεκτήματα

Αύξηση ανταγωνιστικότητας

Με την έκδοση και κάλυψη από την ECG συγκεκριμένων εγγυητικών ο εξαγωγέας μπορεί να συμμετέχει σε διαγωνισμούς προκειμένου να αναπτύξει τη δραστηριότητά του στο εξωτερικό

Ασφάλεια

Βελτιστοποιούνται οι συναλλαγές με τους προμηθευτές, καθώς υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο που διέπει τις συμβατικές δεσμεύσεις

Χρηματοδότηση

Χάριν στην κάλυψη που προσφέρει η ECG, η τράπεζα που εκδίδει την εγγυητική μπορεί να αυξήσει τις παρεχόμενες πιστωτικές γραμμές προς όφελος του εξαγωγέα

Άμεση κάλυψη

Η αντεγγύηση είναι αυτόνομη και καταβάλλεται «σε πρώτη ζήτηση», αφού προβλέπεται άμεση, ανεξάρτητη και αμετάκλητη υποχρέωση της ECG προς τον καλυπτόμενο δανειστή

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στο  sales@ecg.gr ή χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.
  contact

  Δείτε επίσης