Τι είναι οι Εγγυητικές επιστολές

Η Εγγυητική Επιστολή είναι μια «έγγραφη διαβεβαίωση» ενός φορέα (Εκδότης) με υψηλή φερεγγυότητα (π.χ. τράπεζα, Ασφαλιστική εταιρεία) που εκδίδεται για λογαριασμό του πελάτη της (Εντολέας).

Απευθύνεται στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συναλλάσσεται με αυτόν (Δικαιούχος) που μπορεί να έχει την ιδιότητα του πελάτη, προμηθευτή, τρίτη τράπεζα, φορέα του δημόσιου τομέα κ.ά.

Μέσω της εγγυητικής επιστολής διασφαλίζεται με χρηματική εγγύηση προς αυτόν, ότι ο πελάτης της τράπεζας θα εκτελέσει στο ακέραιο και δεν θα αθετήσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις που έχει αναλάβει έναντι αυτών.

Σε περίπτωση που ο Εντολέας, επ’ ονόματι του οποίου εκδόθηκε η συγκεκριμένη Εγγυητική Επιστολή, δεν εκτελέσει τις συμβατικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει έναντι του Δικαιούχου, τότε αυτός δύνανται να προβεί σε «Κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής», ο δε Εκδότης της Εγγυητικής Επιστολής οφείλει να καταβάλει άμεσα το αναγραφόμενο σε αυτή χρηματικό ποσό στον Δικαιούχο.

Οι Λύσεις μας

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στο  sales@ecg.gr ή χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.
    Δείτε επίσης